بازسازی پستان

در بیمارانیکه بدلیل سرطان پستان تحت جراحی برداشتن کامل پستان قرار گرفته اند امکان بازسازی پستان وجود دارد. بازسازی می تواند با بافت خود بیمار ویا با با پروتزانجام گردد. بازسازی میتواند همزمان با جراحی برداشتن پستان و یا بصورت تاخیری در زمان دیگری انجام گردد، زمان بازسازی و نوع بازسازی بر حسب نظر پزشک معالج تعیین میگردد.
لازم به ذکر است برحسب نوع روش انتخاب شده، انجام بازسازی نیازمند یک یا چند نوبت عمل جراحی است و بازسازی آرئول (هاله پستان) و نیپل ( نوک پستان) نیز مراحل جراحی مخصوص خود را دارند.

در موادی که پستان کامل برداشته میشود با انجام جراحی بازسازی پستان امکان بازگرداندن ظاهر فیزیکی پستان و زیبایی مورد نظر وجود دارد.

انواع بازسازی:

بازسازی می تواند با بافت طبیعی بدن مانند روش بازسازی ترام فلاپ ( با استفاده از پوست و چربی ناحیه شکم ) انجام گردد.
بازسازی با ایمپلانت (پروتز) که از پروتز پستان استفاده می گردد. بسته به شرایط، بازسازی با پروتز در همان زمان جراحی برداشتن
پستان و یا بصورت تاخیری و پس از انجام مراحل درمانی قابل انجام است.
بازسازی با استفاده توام از بافت و ایمپلانت مانند فلاپ لاتیسموس دورسی.